سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیدمحسن موسوی کانی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
کامبیز بهنیا – دانشیاردانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
شهرام وهدانی – استادیاردانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده:
استفاده ازخاک مسلح درکاربرد دیوارهای حائل و کوله پلها ازروش های بهینه درکارهای عمرانی محسوب میشود اصول خاک تسلیح به کارگیری همزمان خاک و مسلح کننده مقاوم دربرابرکنش است مزایای مهم سازههای خاک مسلح صرفه اقتصادی و عملکرد لرزه ایمناسب است دراین پژوهش کوله پل دربرنامه PLAXIS مدلسازی شده و تحلیل لرزه ای برروی آن انجام گرفته استروش مورد اجرا برای تحلیل لرزه ای بارافزون است سپس مطالعه پارامتریک جابجایی ماندگارلرزه ای درکوله خاک مسلح انجام شده است نتایج این پژوهش نشانگر جابجایی لرزه ای قابل قبول کوله است همچنین میزان تاثیر هرکدام ازپارامترهای مختلف مسلح کننده و خاک درمیزان جابجایی لرزه ای بررسی شده است دربین پارامترهای مختلف مشخص شد که دربازه اجرایی درنظ رگرفته شده تاثیر فاصله قائم مسلح کننده ها ازبقیه بیشتر است