سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
تعداد صفحات: ۲۳
نویسنده(ها):
نورالدین جودی – کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش توسعه- دانشگاه تهران
رویا سبزعلی زاده – کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش توسعه- دانشگاه تهران

چکیده:
مقاله حاضر به ارزیابی وضعیت سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده بورس و اوراق بهادار تهران با رویکرد تلفیقی ANP وTPSIS می پردازد. توسعه اطلاعات و پیشرفت سریع فناوری در دهه اخیر تحولی عظیم در تمام جنبه های زندگی و فعالیت های بشر ایجاد کرده و باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش محور و منجر به تغیر پارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است. به گونه ای کهامروزه می توان شاهد اقتصادی مبتنی بر دانش و اطلاعات بود که اساس و بنیان آن بر محور دارایی های نامشهود و سرمایه فکری استوار است.در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- مقایسه ای و با استفاده از مدل ANP و TOPSIS به ارزیابی وضعیت سرمایه فکری در شرکتهای پذیرفته شده بورس و اوراق بهادار تهران با رویکرد تلفیقی پرداخته شده است. جامعه مورد بررسی در این پژوهششرکتهای پذیرفته شده بورس و اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ می باشد. نتایج تحقیق نشان دهنده این است کهمحاسبه اوزان عناصر سرمایه فکری با استفاده از فرآیند تحلیل شبکهای نشان داد که سهم بازار دارای بیشترین وزن و نگرش دارایکمترین وزن است. پس از به دست آوردن وزن عوامل به اولویت بندی عملکردهای شرکت با استفاده از رویکرد تاپسیس پرداخته شد.نتایج نشان داد که رضایت مشتری دارای بیشترین وزن و انگیزه کارمندان دارای کمترین وزن است. فرضیه تحقیق این است کهعملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمینه سرمایه فکری متفاوت است. بطور کلی با توجه به فروضتحقیق و سوال اصلی که در این پژوهش مطرح شده است داده های به دست آمده و جدول اولویت بندی عملکردهای شرکت نشاندهنده این است که، رضایت مشتری با میزان، اثربخشی و کارایی فرآیندها و رویه ها، نوآوری محصول، سرمایهگذاری در تحقیق وتوسعه ۰٫۱۸۰۶۲ ، آموزش ۰٫۱۱۱۴۰۹ ، جو کسب و کار ( ۰٫۰۶۱۳۲ ) و انگیزه کارمندان ( ۰٫۰۰۰۳۳۴ ) می باشد و حاکی ازاثبات فروض تحقیق می باشد.