سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد حسین پناهی – دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی
فرزین پور امین – کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نصیری محلاتی – استادان گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا کوچکی – استادان گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تجمع ماده خشک گیاهان ارتباط خطی با تشعشع فعال فتوسنتزی (PAR) تجمعی دارد و یکی از راههای افزایش جذب تشعشع در سیستمهای زراعی استفاده از کشت مخلوط است. بعلاوه کشت مخلوط ممکن است کارایی مصرف نور گیاهان را نیز بهبود ببخشد. این مطالعه نیز با هدف ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور ذرت و سیبزمینی در کشت مخلوط انجام گرفته است. تیمارهای آزمایش شامل: تک کشتی ذرت (MC) تک کشتی سیب زمینی (MP) کشت مخلوط نواری(S) کشت مخلوط ۲۵%I و ۵۰%I و ۷۵%I (به ترتیب با ۲۵%،۵۰%،۷۵% همپوشانی ردیف های ذرت و سیب زمینی در تیمار نواری) و کشت مخلوط ردیفی (R) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که کارایی مصرف نور ذرت در تمام تیمارهای مخلوط نسبت به تککشتی افزایش پیدا کرد، در حالیکه کارایی مصرف نور سیبزمینی در کشت مخلوط کاهش یافت. میانگین کارایی مصرف نور ذرت در طول فصل رشد از ۲/۶۵ درتیمار MC تا ۳/۲۷ گرم بر مگاژول تشعشع فعال فتوسنتزی در تیمار R، و میانگین کارایی مصرف نور سیبزمینی نیز از ۱/۲۷ در تیمار R تا ۱/۴۷ گرم بر مگاژول تشعشع فعال فتوسنتزی در MP متغیر بود. در کل هر چه مخلوط از آرایش ردیفی، که فاصله ردیفهای ذرت در آن دو برابر کشت خالص بود، به سمت آرایش نواری، که فاصله ردیفهای ذرت در آن مشابه تککشتی بود، تمایل پیدا کرد (یعنی به ترتیب تیمار کشت مخلوط ردیفی، ،I 25 ،I 50 ، ،I 75 و کشت مخلوط نواری) کارایی مصرف نور نیز به تدریج کاهش یافت، زیرا تعداد ردیفهایی که فاصله آنها دو برابر کشت خالص شد کاهش پیدا کرد. هرچه آرایش مخلوط از نواری به سمت ردیفی تمایل پیدا کرد ( یعنی به ترتیب تیمارهای ،I 25 ،I 50 ، ،I 75 و کشت مخلوط ردیفی) تعداد ردیفهای بیشتری از سیبزمینی در زیر سایه مستقیم ذرت قرار گرفت و این مسئله سبب کاهش تدریجی کارایی مصرف نور شد. جهت حصول نتایج بهتر پیشنهاد میشود که تراکمهای مختلف این دو گیاه و همچنین سیستمهای تاخیری مورد ارزیابی قرار بگیرد.