سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
میلاد عسکری هاشم آبادی – کارشناسی ارشد برق قدرت، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رفسنجان

چکیده:
پایداری ولتاژ سیستمهای قدرت را میتوان با استفاده از آنالیزهای استاتیکی و دینامیکی مورد مطالعه قرار داد.آنالیزهای استاتیکی بر خلاف ساده بودن و داشتن سرعت بالا، دقت بالایی ندارند. به همین دلیل امروزه استفاده از آنالیزهای دینامیکی در مطالعات سیستمهای قدرت برای به دست آوردن مرزها و حدود دینامیکی ولتاژ کاربرد روزافزونی پیدا کرده که این مستلزم مدلسازی دقیق تجهیزات و نیز مطالعه پایداری ولتاژ سیستم در حوزه زمان است یکی از راهکارها استفاده از آنالیز مدال یا همان آنالیز مقدار ویژه همراه با شبیهسازی حوزه زمان است.در این مقاله حد دینامیکی پایداری ولتاژDLM با تغییر پارامترهای سیستم تحریک ومدلهای بار، با افزایش تدریجی بار باس چهارده با استفاده از آنالیز مدال همراه با شبیهسازی حوزه زمان در حوزه سیگنال کوچک بررسی میشود ونتایج به دست امده با هم مقایسه می شود