سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داریوش ماسوری – کارشناس ارشد مهندسی مواد امور نظارت بر صادرات مواد نفتی و بازرسی فنی وز
منصور فرزام – استادیار دانشگاه صنعت نفت اهواز

چکیده:

آلیاژ پایه نیکلی Inconel X-750 ، آلیاژی رسوب سختی پذیر از دسته آلیاژهای نیکل ـ کروم است که بواسطه مقاومت در برابر خوردگی و اکسیداسیون و همچنین استحکام در دمای های بالا ( تا
دمای )٧٠٠ ۰ C کاربرد فراوانی در صنعت دارد . از سوی دیگر این آلیاژ همانند بسیاری از دیگر آلیاژهای پایه نیکلی در صورت حرارت دیدن طی عملیات جوشک اری و فرآیند ساخت وعملیات
حرارتی نامناسب، مستعد به حساس شدن و ً نتیجتا مستعد به خوردگی مرزدانه ای و یا خوردگیتنشی مرزدانه ای می گردد . ازاینرو ارزیابی حساسیت آلیاژ X-750 لازم و ضروری می نماید .
استاندارد معمول ارزیابی حساسیت آلیاژهای پایه نیکلی، ASTM G28 بوده که این استاندارد شامل فهرستی از آلیاژهاست که انجام آزمون اشاره شده در استاندارد بر روی آنان قابل قبول است . از سوی دیگر فهرست آلیاژهای ارایه شده در استاندارد فوق شامل تمامی آلیاژهای پایه نیکلی از جمله آلیاژ X-750 نبوده و استفاده از آن در مورد آلیاژ X-750 با محدودیت همراه است . از اینرو در این تحقیق با ارایه روش آشکارسازی با استفاده از اچانت تعیین شده، ارزیابی حساسیت آلیاژ X-750 مطالعه و بررسی گردیده است . بمنظور انجام این تحقیق از آزمون های استاندارد ASTM G28 ، متالوگرافی، آشکارسازی، بررسی های میکروسکوپ نوری ) ) OM و میکروسکوپ الکترونی ) ) SEM استفاده شده و نتایج بر اساس روش های پیشنهادی تجزیه و تحلیل و بحث شده اند .