سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود قدسی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
محمدرضا جلال کمالی – عضو هیات علمی (استادیار) موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمدرضا چائی چی – دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی کرج
داریوش مظاهری – استاد دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی کرج

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از آزمایش فا کتوریل ۴×۵ بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار، اثر تنش اسمزی (خشکی ) با استفاده از پلی اتیلن گلیکول بر جوانه زنی و رشد گیاه چه ارقام گندم مورد مطالعه قرار گرفت . فاکتور اول تنش اسمزی در پنج سطح شامل : پتانسیل های اسمزی صفر ، ۰/۳-، ۰/۶-، ۰/۹-، و ۱/۲- مگاپاسکال و فاکتور دوم، چهار رقم گندم روشن ، قدس، مرودشت و چمران بود . نتایج نشان داد ، اثر تنش اسمزی بر کلیه صفات مورد مطالعه معنی دار بود. با افزایش تنش اسمزی ، درصد و سرعت جوانه زنی، طول کلؤپتیل و طول و وزن ساقه چه بطور معنی داری کاهش یافت ، درصورتیکه تنش خفیف (۰/۳MPa-) و متوسط اسمزی (۰/۶MPa-) موجب افزایش نسبی و تنش شدید اسمزی موجب کاهش طول و وزن ریشه چه شد . همچنین با افزایش تنش اسمزی نس بت طول و وزن ریشه چه به ساقه چه (R/S) بطور نسبی افزایش یافت و بنابراین ، سهم بیشتری از ماده خشک به ریشه ها اختصاص یافت . با استفاده از شاخص تنش جوانه زنی (GSI)، مشخص شد ، تنش اسمزی بیش از ۰/۶MPa- موجب کاهش درصد جوانه زنی شد . از طرف دیگر در ارزیابی حساسیت ارقام به تنش اسمزی با استفاده از شاخص GSI مشخص شد ، تحمل رقم مرودشت از ارقام دیگر بیشتر بود.