سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صمد دربندی – ا ستادیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
نورالدین ایرملو – کارشناس ارشد سازمان آب آذربایجان شرقی
مجتبی جلیل زاده – کارشناس ارشد سازمان آب آذربایجان شرقی
صابر دربندی – دانشجوی دکتری آبیاری دانشگاه تبریز

چکیده:

این تحقیق به منظور تعیین میزان حساسیت ضرایب مدلهای نفوذ کوستیاکف، فیلیپ، هورتون، کوستیاکف تعدیل شده وSCSبه رطوبت اولیه خاک و تعیین مدلهای ریاضی مربوطه انجام گرفت. آزمایشات نفوذ سنجی با استفاده از استوانه های مضاعف در ۹ رطوبت اولیه مختلف خاک صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که با افزایش رطوبت اولیه خاک مقدار نفوذ تجمعی کاهش و زمان رسیدن به سرعت نهایی نفوذ کوتاهتر می شود. روشSCSبرای خاکهای منطقه مناسب نبوده و روش کوستیاکف بعنوان بهترین مدل جهت شبیه سازی نفوذ تجمعی می باشد. همچنین ضریبb مدل کوستیاکف و کوستیاکف تعدیل شده و ضریبSمدل فیلیپ حساسیت کمتر و ضرایبcمدل کوستیاکف تعدیلشده وA مدل هورتون حساسیت بیشتری به تغییرات رطوبت اولیه خاک دارند. نهایتا مدل فیلیپ کمترین حساسیت و مدل کوستیاکف تعدیل شده بیشترین حساسیت را به تغییرات رطوبت اولیه خاک دارند