سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد صادق خاوری نژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
صدیقه زیادلو – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

سری HRWSN (HIGH RAIN FALL BREAD WHEAT SCREENING NURSERY) دریافتی از سیمیت همه ساله با مواد متفاوت از حیث عملکرد, برخی از خصوصیات مهم زراعی و واکنش به بیماری های رایج منطقه اقلیم گرم شمال کشور ارزیابی می گردد . بدین منظور ۲۲۸ ژنوتیپ به همراه شاهدهای تجن , شیرودی , نای ۶۰ , میلان وکراس میلان شانگهای در ۱۸ بلوک جمعا ۳۱۸ شماره در آذر ماه ۱۳۸۲ در ایستگاه زراعی بایع کلا کشت گردیده اند . یاد داشت برداری های انجام شده در خلال فصل رشد و پس از برداشت شامل تاریخ روز از جوانه زنی تا ظهور بیش از ۵۰ % گلدهی و ۵۰ % رسیدن , طول سنبله , ارتفاع گیاه , طول و عرض برگ پرچم , طول ریشک , تعداد دانه در سنبله,تعداد سنبله در متر مربع , میزان تحمل به بیماریهای رایج شامل زنگ زرد و قهوه ای,سفیدک سطحی و فوزاریوم و نهایتا عملکرد و وزن هزار دانه بوده است . جهت ارزیابی یکنواختی بلوک ها شاهدها بطورتصادفی در هر یک از آن ها تکرار شده اند . با توجه به تجزیه واریانس عملکرد شاهد ها در طرح بلوک های کامل تصا دفی, بلوک ها معنی دار نشده اند پس نیا زی به تصحیح عملکرد ژنوتیپ ها نبود . ماتریس همبستگی برای کلیه صفات به روش پیرسون نشان داد که ارتفاع گیاه بیشترین ارتباط معنی دار مثبت را با عملکرد داشته و وزن هزار دانه در بین صفات مرتبط با اجزا عملکرد موثر تر بوده است . در روش تجزیه به عامل ها ۴ عامل جدید صفات مورد مطالعه را خلاصه کرده اند که جمعا با ۵ بار چرخش واریماکس ۶۱/۵ درصد تغییرات داد ه ها نسبت به عملکرد را بیان نموده اند . نقش تعداد سنبله در واحد سطح , سطح طول و عرض برگ پرچم و تاریخ گلدهی از صفات قابل تامل با استفاده از این روش بوده است . در روش رگرسیون مرحله ای ۵ صفت مهم در ارتباط با عملکرد با توجه به ضرایب رگرسیون , انحراف از رگرسیون و عدد t مشخص گردیدند که وارد معادله رگرسیون چند متغیره شدند . این صفات شامل ارتفاع گیاه , طول ریشک , عرض برگ پرچم, تاریخ گلدهی و طول سنبله بو ده اند . در روش تجزیه کلاستر بروش UPGMA ا ۴ کلاستر بدست آمد . صفات تاریخ گلدهی , ارتفاع گیاه, عرض برگ پرچم , تعداد سنبله در واحد سطح , وزن هزار دانه و نهایتا عملکرد متمایز کننده کلاسترها تبیین شده اند . در تحلیل نهایی و با در نظر گرفتن میزان تحمل ژنوتیپ ها به بیما ریها که نقش تعیین کننده برای انتخاب در اقلیم ساحل خزر را بعهده دارند مواد شایست های انتخاب گردیدند که به مراحل پیشرفته تری از پروسه به نژادی گندم انتقال یافتند. ERAF 2000, BAU/TNMU,TNMU/ATTILA, PASTOR//MUNIA/ALTAR 84, KAUZ/TNMU,JUN/MAYA/MON/3/PGO/4/MILAN, PSN/BOW///SERI/3/MILAN/4/ATTILA,MILAN/PASTORTNMU/6/CEP80111/CEP81165/5/MRNG/4/YKT406/3/. .PGO/SERI//BAU/3/DUCULA,BH1146*3/ALD///BUC/3/DUCULA/4/DUCULA, BAU/3/GLEN//MAYA.NAC/4/NL456/VEE#5,BOW/NKT//CBRD/3/CBRD,,MILAN/DUCULA,PASTOR//MUNIA/ALTAR84,OR791432/VEE#3. 2//MILAN,HXL8088/DUCULA,SITE/CBRD//TRAP#1/BOWTNMU/MUNIA,CHIL/CHUM18/4/BUC/BJY/3/CNDR/ANA//CNDR/MUS