سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا فلاحی – مدیر گروه آموزشی و پژوهشی کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه، دانشکده م
ندیمه صحفی – دانشجوی کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه، دانشکده معماری و شهرسازی د

چکیده:

امروزه ارزیابی به یک تکنیک همه گیر و با کاربرد گسترده در کلیه فعالیتهای علمی، تخصصی و حتی روزمـره تبـدیل شـده و در تمامی ابعاد گوناگون مدیریت از قبیل برنامه ریزی، طراحی، اجرا و نظایر آن نیز نمود یافته اسـت . در ایـن میـان ارزیـابی خـسار ت پس از سانحه در کشورهای توسعه یافته، سهمی قابل توجه از برنامه های ارزیابی را به خود اختصاص داده و از ابزارها و روشـهای مختلف برای این کار بهره گیری شده است . اما اهمیت این مسئله در بسیاری از کشورهای در حال توسـعه و از جملـه ایـران هنـوز به درستی شناسایی نشده و همین امر موجب شده که انجام بسیاری از برنامه ریزیها، طرح ها و اقدامات با مشکل روبرو شـده و در زمان مناسب و با صرف هزینههای واقعی صورت نگیرند . ارزیابی خسارت پس از سانحه بعنوان بخشی از زنجیره مدیریت بحران که تاثیر مستقیم در تصمیم گیـری ، برنامـه ریـزی مناسـب و نظارت بر عملیات پاسخگویی دارد . از اهمیت ویژه ای در شرایط مدیریت پس از سانحه برخوردار مـی باشـد . لـذا بایـد هدفمنـد و سیستماتیک برنامهریزی شده و بطور منظم در طول روند ساماندهی و بازسازی پس از سانحه صورت گیرد . ارزیابی همچنین می – تواند بازخوردی جهت اصلاح عملیات س اماندهی و بازسازی ارائه دهد . علیرغم نقشی که ایـن موضـوع در توسـعه آتـی، اقتـصاد کلان کشورها و موفقیت برنامه های بازسازی دارد، فقدان پژوهش های صورت گرفتـه در ایـن زمینـه کـاملا محـسوس مـی باشـد . اگرچه در مواردی با مهم شمردن مسئله ارزیابی خسارات، برنامه های نسبتا مناسبی بـرای بازسـازی تـدوین و اجـرا شـده انـد لکـن وجود مدارکی که نشان دهنده شناخت کامل و عمومیت کاربرد موضوع در ادبیات بازسازی جهان باشند، بسیار نادرند . در این مقاله که با " عنوان ارزیابی خسارت در مدیریت بازسازی پس از سانحه " تهیـه شـده، سـعی پژوهـشگر بـر بیـان راهبردهـا،
راهکارها و چالش های مختلف مطرح در مدیریت بازسازی و تعیین جایگاه صحیح ارزیابی خسارت در زنجیـره مـدیریت بحـران بوده و در پایان به بررسی نقش ارزیابی خسارت در مدیریت بازسازی می پردازد . این مقاله با استفاده از منابعی از EMA, FEMA, UNDP و … گردآوری شده و با توجه به بداعت تخصص بازسـازی در جهـان و ایران و همچنین اهمیت تک تک مقولات مطرح در این زمینه و از جمله ارزیابی خسارت، در انجام تجزیه و تحلیل ها و نتیجـه – گیریها تلاش در بومی سازی ادبیات موجود در جهان بوده است .