سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شاپور طاحونی – استادیار دانشکدهعمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
کیکاوس احمدی به آذین – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله ابتدا خرابی های وارده به اتصالات معرفی و طبقه بندی شده وسپس برای هر یک از انواع خرابی مقدار شاخص خرابی را معرفی کرده و سپس با تعیین اندی خرابی ماکزیمم طبفات و پارامتر احتمالاتی) Pکه تعریف خواهد شد( استراتژی بهسازی مناسب برای تعمیر ساختمان پیشنهاد می شود .