سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سعید حسامی – استادیاردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیدروح اله معافی مدنی – دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه پیام نور

چکیده:
پیش بینی عمر خستگی یک معیار بسیار مهم در طراحی روسازی آسفالتی می باشد. روس های مختلفی برای ارزیابی ترک خستگی مخلوط های آسفالتی براساس انرژی تلف شده وجود دارد بیشتر این روش ها براساس نیاز به ایجاد معیار خستگی یکپارچه که مستقل از مد بارگذاری باشد، ارائه شده اند در این مقاله آنالیزهای خاص روش های مخ تلف انرژی براساس قابلیت های تئوری آنها ارائه شده است که شامل روش های انرژی تلف شده کل نرخ تغییر در انرژی تلف شده انرژی تلف شده کرنش مجازی و نرخ تغیر در انرژی تلف شده کرنش مجازی می باشد. هدف این روشها، یکسان نمودن نتایج آزمایشات خستگی در حالت کنترل تنش و کرنش برای مصالح مشابه و ارزیابی دقیق عمر خستگی مصالح مختلف می باشد کارایی این روشها با یکدیگر مقایسه و نتایج آن ارائه گردید که مشخص گردید روشهای نرخ تغییر در انرژی تلف شده و نرخ تغییر در انرژی تلف شده کرنش مجازی مناسب تر از سایر روشها می باشد