سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا مرادی – عضو هیات علمی،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا سپهوند – دانشآموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری،دانشگاه تربیت مدرس
مجید خزایی – دانشآموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سریهای زمانی هیدرولوژیکی نقش مهمی در برنامهریزی، طراحی و تحلیل سیستمهای هیدرولوژیکی دارند. ویژگیهای هیدرولوژیک وابسته به زمان است، لذا سریهای زمانی ابزاری قدرتمند برای تحلیل این سیستمها محسوب میگردد. خشکسالی یکی از مهمترین و مخربترین پدیدههایی است که در سالهای اخیر اثرات اقتصادی و اجتماعی زیادی در شهر خرمآباد بجا گذاشته است. در این تحقیق به منظور پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیک رودخانه خرمآباد که از داخل شهر خرمآباد عبور میکند، سری زمانی ماهانه جریان این رودخانه در دوره آماری ۱۳۵۶-۱۳۸۵بکار گرفته شده است