سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا کوچکی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سرور خرم دل – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کاربرد کودهای بیولوژیکی به ویژه باکتریهای محرک رشد گیاه به جای مصرف کودهای شیمیایی از مهم ترین راهبردهای تغذی ه ای در مدیریت پایدار اکوسیستمهای کشاورزی می باشد. به منظور بررسی خصوصیات جوان ه زنی بذور سیاهدانه تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیکی شامل: A (باکتری ازتوباکتر)، B (باکتری آزوسپیریلوم)، C (قارچ میکوریزا) ، D (ازتوباکتر+ میکوریزا) ، E (آزوسپیریلوم+ میکوریزا)، F (ازتوباکتر + آزوسپیریلوم)، G (ازتوباکتر+ آزوسپیریلوم + میکوریزا) و H (تیمار شاهد بدون مصرف کود بیولوژیکی ) در مزرعه آزمایشی با هشت تیمار و چهار تکرار، به صورت طرح کاملا تصادفی در محیط آزمایشگاه اجرا شد . شمارش بذور جوانه زده به صورت روزانه انجام گرفت . در پایان دوره آزمایش درصد جوانه زنی، مدت زمان ۵۰% جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و تعداد گیاهچه نرمال برای هر تیمار ثبت شد . نتایج نشان داد که اثر تلقیح بذور سیاهدانه با کودهای بیولوژیکی بر کلیه صفات مورد بررسی در آزمایش معنی دار (۰/۰۱>=P) بوده و باعث افزایش درصد جوانه زنی، مدت زمان ۵۰ % جوانه زنی و درصد گیاهچه نرمال در مقایسه با شاهد شد . بیشترین و کمترین مدت زمان ۵۰ % جوانه زنی به ترتیب برای تیمار E (آزوسپیریلوم + میکوریزا) با ۳/۸ روز و تیمار H (شاهد) با ۰/۷۷ روز به دست آمد . همچنین، کودهای بیولوژیکی مورد استفاده در زمان تولید بذر در مزرعه، باعث متعادل تر شدن سرعت جوانه زنی بذور در طی روزهای مختلف جوانه زنی شد.