سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهران منصوری ترشیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی عبدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علیرضا سوهانی دربان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علیرضا رضوی – مربی پژوهشی- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان خراسان رضوی

چکیده:

تنش رطوبتی بر خصوصیات گندم در هر مرحله از رشد و نمو تأثیر می گذارد. به منظور بررسی خصوصیات جوانه زنی ژنوتیپ های گندم نان، تعداد ۲۰ ژنوتیپ در چهار سطح تنش رطوبتی (۰، ۲-، ۴- و ۶- بار) با استفاده از پلی اتیلن گلیکول مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. صفات درصد و سرعت جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه، طول ساقه چه و ریشه چه وطول کلئوپتیل در این آزمایش اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که تنش خشکی درصد و سرعت جوانه زنی ارقام گندم را به طور معنی داری کاهش می دهد. عکس العمل ریشه چه نسبت به تنش اسمزی متفاوت از کلئوپتیل و ساقه چه بود، به طوریکه تا پتانسیل اسمزی ۲- بار طول ریشه چه ارقام گندم افزایش و با کاهش بیشتر پتانسیل اسمزی از این سطح، کاهش یافت . بنابراین مش خص شد که حساسیت اندامهای هوایی نسبت به تیمارهای مختلف تنش اسمزی بیشتر از ریشه است . وزن خشک ساقه چه، همانند طول آنها، نسبت به تنش اسمزی حساس بوده، در حالیکه تنش خفیف و متوسط موجب افزایش نسبی طول و وزن ریشه چه شد . مطالعه روابط همبستگی بین صفات مختلف این آزما یش نشان داد که درصد جوانه زنی با طول کلئوپتیل، طول ساقه چه، وزنخشک ساقه چه و سرعت جوانه زنی همبستگی مثبت و معنی داری دارد.