سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیاره ایرانی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ارزانی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالمجید رضایی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور ارزیابی خصوصیات زراعی و مورفولوژیک هیجده لاین تریتیکاله مشتمل بر ۹ لاین دابل هاپلوئید و ۹ لاین F6 خواهری، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد اجرا شد . نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که لاین های دابل هاپلوئید و لاین های F6 از لحاظ تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه اختلاف بسیار معنیداری داشتند. در بین کلیه لاینها، لاین F6 شماره ۱۵ با تولید ۷۱۸۰/۴ کیلو گرم در هکتار دارای حداکثر عملکرد دانه بود ، لاین دابل هاپلوئید ۱۶ با تولید ۱۸۷۶۸ کیلوگرم در هکتار دارای حداکثر عملکرد بیولوژیک و لاین دابل هاپلوئید ۱۸ دارای حداکثر شاخص برداشت (معادل ۴۴/۶) درصد بود. عملکرد دانه با تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله و وزن هزار دانه همبستگی مثبت و معنیداری نشان داد. از بین اجزای عملکرد دانه، تعداد سنبله در واحد سطح از بالاترین همبستگی با عملکرد دانه برخوردار بود. لاین F6 شماره ۲ با کمترین تعداد روز تا سنبله دهی، گرده افشانی و رسیدگی به عنوان زودرس ترین و لاین دابل هاپلوئید ۱۸ دیررس ترین لاین شناخته شدند. بین ارتفاع و طول سنبله همبستگی منفی و معنی دار مشاهده گردید.