سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیف اله فلاح – دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه تربیت مدرس
امیر قلاوند – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا خواجه پور – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مصرف بی رویه کودهای شیمیایی بخصوص نیترو ژن در کشت ذرت باعث ایجاد نا پایداری در خا ک می شود. به منظور کاهش مصرف این کودهاو بهبود خصوصیات خاک، پژوهشی در مزرعه تحقیقات کشاورزی اداره هواشناسی لرستان در سال ١٣٨٣ بصورت بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا درآمد . تیمار های آزمایشی شامل T0: شاهد)عدم مصرف کود شیمیایی و کود مرغی)، T1: ا ۲۰۰، ۱۰۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در ه کتار به ترتیب نیترو ژن، فسفر و پتاس یم، T2: هشتاد درصد T1 + چهار تن کود مرغی در هکتار، T3: شصت درصد T1+ هشت تن کود مرغی در هکتار، T4: چهل درصد T1 + دوازده تن کود مرغی در هکتار، T5: بیست درصد T1+شانزده تن کود مرغی در هکتار ، T6: بیست تن کود مرغی در هکتار بود . میزان pH هدایت ا لکتریکی، میزان فسفر قابل دسترس، نیترو ژن کل، پتاسیم قابل استخراج و درصد ماده آلی ، آهن ، منگنز، مس و روی قابل جذب نمونه های خا ک در آزمایشگاه تعیین گردید. نتایج آزمایش نشان داد که ماده آلی ، نیترو ژن کل و وضعیت pH خاک تیمار ارگان یک برتری معنی داری بر سایر تیمارها داشت و این تیمار باروری و حاصلخیزی خا ک را به میزان بیشتری تقویت نمود . میزان فسفر قابل دسترس گیاه در تیمار های تلفیقی بیشتر از سایر تیمارها بود . با افزایش سهم کود مرغی در تلفیق میزان پتاسیم قابل استخراج، آه ن، منگنر ، مس و روی قابل دسترس در خاک نه تنها در اثر برداشت محصول کاهش نیافت بلکه از میزان اولیه نیز فراتر رفت . بنابراین با سیستم تغذیه ارگانی ک و تلفیقی می توان در حاصلخیزی پایداری ایجاد نمود.