سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نادر طباطبایی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف تهران
بهمن حاجی سامی – کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده:

بخش عمده مخلوط های آسفالتی را مصالح سنگی تشکیل می دهد. از این رو، عملکرد مخلوط آسفالتی به میزان قابل توجهی به خصوصیات فیزیکی آنها بستگی دارد. بنابراین، اندازه گیری خصوصیات فیزیکی مصالح سنگی با استفاده از روشی که بیان کننده مشخصات هندسی سنگدانه ( شامل شکل، کوشه داری، و بافت سطحی سنگدانه های مختلف) باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحقیقات اخیر نشان می دهد که زبری ویژه و درصد فضای متراکم نشده از جمله آزمایش هایی هستند که با استفاده از مفاهیم حجمی این امکان را فراهم می آوردند. در این پژوهش از این دو مشخصه برای اندازه گیری نامنظمی هندسی سنگدانه ها استفاده شده، و نتایج آبا نتایج آزمایش های معمول سنگدانه ها مقایسه شده است.