سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین مطهری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه
بهرام علیزاده – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه زمین شناسی، بخش نفت
هرمز قلاوند – شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اهواز ساختمان چهار طبقه
مهرداد مرادی – شرکت ملی حفاری ایران، اهواز

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی سازند پابده در میدان نفتی زیلایی واقع در فروافتادگی دزفول شمالی به کمک پارامترهای حاصل از راک -ایول۶ می باشد . بدین منظور تعداد
۳۶ نمونه از سازند پابده چاه شماره ۵،که در مرکز این میدان واقع شده اند، توسط دستگاه راک- ایول ۶ مورد آنالیز قرار گرفت . بر اساس مقادیر TOC ، Tmax و S2 بدست آمده، این سازند به سه زون A, B, C قابل تفکیک است که زون B آن با TOC و S2 بالاتر، دارای پتانسیل تولید هیدروکربن بیشتری است . بررسی تغییرات پارامتر S2+S1 در برابر TOC نیز نشان می دهد که پتانسیل تولیدی این سازند در محدوده فقیر تا خیلی خوب واقع شده که بطور کلی دارای پتانسیل بالایست . نمودار تغییرات HI در برابر Tmax نشان می دهد که نمونه های مربوط به این سازند غالباً دارای کروژن نوعIII/IIمی باشند، که عمدتاً در مرحله کاتاژنز قرار دارند . بر طبق نمودار HI در برابر OI گسترشرخساره سازند پابده در محدوده وسیعی قرار دارد که چنین نتیجه ای نیز توسط نمودار HI در برابرTOCدیده می شود و یکنواخت نبودن شرایط رسوبگذاری حوضه را نشان می دهد . با افزایش عمق،روند مشخصی از بلوغ سازند پابده در نمودار Tmax به عمق دیده نمی شود . همچنین بر اساس نمودارHIدر برابر عمق مشخص شد که این سازند با داشتن بیش از ۱۵۰)mg Hc/gg rockپتانسیل تولیدیبالایی را دارا می باشد . بر طبق نمودار HI در برابر TOC تمایل عمده سازند پابده در تولید نفت، نسبتاً خوب تا خوب می باشد .