سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عالیه امامی – مرکز تحقیقات کشاورزی و مناتبع طبیعی استان آذربایجان غربی
ایرج برنوسی –
مهدی تاج بخش –
رقیه رضوی –

چکیده:

هر سال ارقام زیاد ی وارد بازارو خط تولید می شود. تعدادی از ارقام بعلت سازگارنبودن به شرایط آب و هواییبعضی مناطق خصوصیاتقابل توجهی نشان نمی دهند. لذا به منظور انتخاب ارقام سازگار به شرایط منطقه ودسته بندی آنها از لحاظ عملکرد و خصوصیات مختلف، ، ۲۵ رقم گوجه‌فرنگیدر یک طرح بلوک های کامل تصادفی از. سال۱۳۸۴ به مدت دوسالمقایسه شدند. براساس نتایج تجزیه واریانس مرکب صفات تفاوت معنی داریبین ارقام مشاهده گردید. عملکرد با تعداد میوه در سطح ۱% ومواد جامد محلول با تعداد میوه درسطح ۵%همبستگی مثبت نشان داد.همبستگی تعداد میوه با وزن میوه در سطح ۱% منفی بود.مقایسه میانگین‌ها نشان داد که شف فلاتTO2وپریمو ارلی به ترتیب با ۱۰۷/۵ ،۱۰۷و۱۰۴/۵ تن در هکتار میوه، ارقام پر محصول آزمایشمی باشند. . ارقامTO4 ، کارمینا ،BSS282امواد جامد محلول بیشتری داشتند. کارمینا به دلیل رشد بیش از حد وعملکرد وکیفیت بالا جز ارقام رشد نامحدود بوده وبرای کشت گلخانه ای مناسب می باشد.