سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر رشیدی – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کردستان
موسی عسکری – دانش آموخته سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

در این پژوهش برای ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی الیاف موهر از ۳۴۵ نمونه بیده بزهای ایستگاه تحقیقات دامپروری سنندج و ۴۳۰ نمونه بیده از گله های دامداران استفاده شد . نمونه برداری توسط قیچی دوکارد از ناحیه پهلوی راست هر حیوان انجام گرفت . اندازه گیری قطرالیاف، درصد کمپ، درصد الیاف حقیقی، الیاف مدولائی مداوم ومنقطع بوسیله پرو ژکتینا صورت گرفت . صفات قطر الیاف، طول دسته، طول حقیقی، درصد الیاف مدولائی مداوم، درصد الیاف مدولائی منقطع، درصد کمپ، درصد رطوبت، درصد راندمان، درصد الیاف حقیقی و درصد چربی مورد مطالعه قرار گرفت . میانگین حداقل مربعات و اشتباه معیار صفات فوق به ترتیب ۱/۷۶ ± ۳۰/۹۶ میکرون ، ۱/۰۳ ± ۱۴/۵۱ سانتیمتر ، ۲/۱۳ ± ۱۱/۷۳ سانتیمتر ، ۰/۷۶ ± ۰/۸۰ درصد ، ۰/۱۷ ± ۰/۴۹ درصد ، ۰/۴۷ ± ۱/۴۴ درصد ، ۰/۹۷ ± ۶/۹۳ درصد ، ۰/۸۲ ± ۷۹/۰۲ درصد ، ۰/۷۴ ± ۹۷/۲۷ درصد و ۰/۹۸ ± ۱/۸ درصد بود . اثر جنس بر طول دسته، درصد راندمان و درصد الیاف مدولائی منقطع معنی دار بود . (۰/۰۱>P). اثر سن بر قطر الیاف، راندمان ، درصد الیاف مدولائی منقطع (۰/۰۱>P)و درصد چربی معنی دار بود (۰/۰۵>P) . ثر گله بر قطر الیاف، طول دسته، راندمان، درصد الیاف مدولائی مداوم، درصد الیاف حقیقی،(۰/۰۱>P) درصد کمپ و درصد چربی معنی دار بود (۰/۰۵>P) . همچنین اثر رنگ پوش ش بر قطر الیاف، درصد الیاف مدولائی مداوم و منقطع (۰/۰۱>P) ، طول دسته و درصد الیاف حقیقی معنی دار بود (۰/۰۵>P) . وراثت پذیری مستقیم با روش REML برای صفات قطر و وزن بیده به ترتیب ۰/۰۶ ± ۰/۱۲ و ۰/۰۴ ± ۰/۱۸ برآورد گردید.