سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایرج محمدفام – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
زینب السادات نظام الدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت – دانشگاه ع

چکیده:

دستیابی انسان به انواع انرژی های نوین و همزمان با آن توسعه و گسترش فن آوریهای حساس و پیچیده، به ویژه از اواسط قرن بیستم هر چند تا حدودی از حضور افراد در محیط های خطرناک شغلی کاست، ولی روزبروز نقش عنصر انسانی را در کنترل و هدایت سیستم ها پر رنگ تر کرد . امروزه در بسیاری از محیط های شغلی نظیر صنایع هسته ای، نظامی و شیمیایی بروز یک خطای انسانی می تواند به یک فاجعه تبدیل شود . حوادث گوناگون در نقاط مختلف جهان شواهدی بر این مدعاست . به همین دلیل شناسایی سناریوهای مختلف خطاهای انسانی به ویژه در سیستم های حساس و پیچیده و پیش بینی راهکارهای کنترلی لازم امری ضروری و انکارناپذیر محسوب می شود .
در پژوهش حاضر انواع خطاهای دیسپاچر اتاق کنترل واحد زغال کارخانه ذوب آهن اصفهان بااستفاده از تکنیک HEIST١ و با در نظر داشتن عوامل مؤثر بر عملکرد اپراتور نظیر تعامل با نشانگرها و کنترلگرها، سازماندهی شغل و پیچیدگی وظیفه مورد ارزیابی قرار گرفته است . برای تقسیم بندی مراحل تصمیم گیری اپراتور از مدل پیشنهادیSurryو جهت تقسیم بندی خطاهای انسانی از دسته بندی پیشنهادی" Rose & Rose "استفاده شده است .
در پایان با شناسایی انواع خطاهای ممکن و علل آنها، راهکارهای مناسب برای حذف و یا کاستن نرخ خطاها ارایه شده است .