سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایرج محمدفام – عضو هیئت علمی
رستم گلمحمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، د
زینب السادات نظام الدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

چکیده:

هرچند که توسعه تکنولوژیهای مدرن از تعداد کارگران در محیطهای خطرناک کاست ولی با تاکید بر روی نقش انسان به افزایش خطاهای انسانی انجامید. بر اساس مطالعات انجام شده در دهه های اخیر، عامل اصلی حوادث، انسان و اعمال ناایمن اوست. امروزه ممکن است پیامد یک خطای انسانی به حوادثی فاجعه بار با ابعادی بین المللی بیانجامد.
مطالعه حاضر با استفاده از تکنیک HEIST انجام شد. برای طبقه بندی مراحل تصمیم گیری و تعیین خطاهای انسانی بترتیب از مدل تصمیم گیری Rose & Rose , Surry استفاده شد.
نتایج مطالعه نشان داد که وقوع خطاهای انسانی متعدد در شغل مورد بررسی امکانپذیر بوده و پیامدهای آن می تواند باعث جراحات شدید نیروی انسانی و خسارات اقتصادی شود است . در پایان به منظور کاهش خطاهای انسانی و بر اساس تئوری رفتار راسموسن برگزاری دوره های آموزشی بر اساس اصول ایمنی مبتنی بر رفتار پیشنهاد می شود.