سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
وحید آخوندزاده نوقابی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی زلزله دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
خسرو برگی – استاددانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
علی بنایان کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:
یکی ازکاربردهای ارزیابی خطرپذیری لرزه ای پلها دراین است که میتوان بادرنظرگرفتن خسارت خرابی درکنار هزینه های طرح اولیه طرح پل را ازبین واریانتهای موجود انتخاب نمود بنابراین دراین مقاله سعی خواهد شد بااستفاده ازروش پیشنهادی اثرچهارشکل پایلون مختلف به عنوان یکی ازگزینه های متغیر درطرح سازه برخطرپذیری لرزه ای پلهای کابلی بررسی شود دراین روش عدم قطعیت های ظرفیت سازه با استفاده ازضرایب پراکندگی و عدم قطعیت های موجود درتقاضای لرزه ای با استفاده ازترکیب روش تحلیل دینامیکی فزاینده با مدل رامبرگ – اسگود لحاظ میشود سپس منحنی شکنندگی سیستم پل بااستفاده ازمدل احتمالاتی توام ازروی منحنی شکنندگی اعضا تعیین میشود نهایتا ازترکیب منحنی شکنندگی پل باروش پیشنهادی هزینه – خسارت – سود پروسه ارزیابی خطرپذیری لرزه ای بارویکرد اقتصادی – مقایسه ای توسعه یافته و قضاوت کاملی راجع به شکل مناسب پایلون ها صورت میگیرد این مقاله نشان میدهد: ۱٫رابطه رامبرگ – اسگود تخمین مناسبی ازمیانگین پاسخ لرزه ای پل کابلی میباشد۲٫اثرشکل پایلون برشکنندگی اجزای مختلف پل کابلی متفاوت است۳٫درمجموع مطالعات خطرپذیری سیستم کابلی بهترین گزینه دردهانه مورد مطالعه به ترتیب پایلون های به شکل H لوزی A و Y می باشد