سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی عربعلی ساوه یی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه کرمان
احمد عباس نژاد – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در مطالعه حاضر، لرزه خیزیخطر زلزله در شهرستان نی ریز با استفاده از روش های آماری و تحلیلی ارزیابی شده است. بدین منظور داده های مربوط به زلزله های تاریخی و قرن اخیر تا شعاع ۲۰۰ کیلومتر جمع آوری شد و همچنین با تعیین طول گسل ها و فاصله آنها از شهر لرزه خیزی به روش تحلیل محاسبه گردید. وضعیت ساختاری ، زمین شناسی منطقه، وضعیت ساخت و ساز و قدمت ساختمان ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج روش آماری با توجه به طول و فاصله گسل ها بیانگر احتمال وقوع زلزله ۷/۴ ریشتری در منطقه می باشد. در روش احتمالاتی احتمال ۹۷ درصدی برای رخداد زلزله ۷ ریشتری در طی ۵۰سال محاسبه شده است. شدت در ساختگاه برای زلزله ای احتمالی منطقه تا IX MMI می رسد که توان تخریب قسمت عمده ای از شهر را دارا می باشد. بر این اساس لازم است اقدامات مناسب جهت مرمت ساختمان ها و مقاوم سازی صورت گیرد.