سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ندا قاضی پور – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی از دانشگاه علوم و تحقیقات کارشناس ارشد
علی ارومیه ای – دکتری زمین شناسی مهندسی ژئوتکنیک از دانشگاه دورهام انگلیس عضو هیئت ع
ایمان انتظام – دکتری زمین شناسی کاربردی از دانشگاه میسور هند سازمان زمین شناسی و اکت
مرتضی پیروز – دانشجوی دکتری ماگماتیسم تکتونیک از دانشگاه تهران پردیس علوم- دانشکده

چکیده:

ناپایداری دامنه ها و ریزش های سنگی همواره از جمله خطرات اصلی در مسیر جاده ها در مناطق کوهستانی هستندجاده کرج- چالوس از این خطر مستثنی نمی باشد. جهت ارزیابی خطر سنگ افت در مسیر راه ها روش های متععدی وجود دارد که در این تحقیق از روش محاسبه مخروط افت استفاده شده است. در این روش متناسب با ابعاد هندسی و شیب ادامنه، نحوه حرکت سنگ افت هات و میزان گسترش و پراکندگی آنها در طول و نهایتا تاثیری که روی مسیر راه می گذارد مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از داده های رقومی و با بهر ه گیری از نرم افزارهای تخصصی، مناطق مستعد سنگ افت در طول مسیر راه شناسایی شدند. خطر سنگ افت برای شیب دامنه ها وبرای دو زاویه بحرانی محاسبه شده و نتایج به صورت نقشه های پهنه های خطر سنگ افت ارائه گردیدند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که خطر سنگ افت رابطه مستقیمی با شیب دامنه های سنگی و شرایط توپوگرافی آن دارد. همچنین نوع سنگ در گسترش و شکل گیری جابجایی سنگ افت ها نقش مهمی ایفا می کند.