سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیمان طاهری – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تهران
چنگیز دهقانیان – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تهران
محمود علی اف خضرایی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صبور روح اقدم – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) یک روش الکتروشیمیایی است که در آن یک پتانسیل با دامنه تغییرات کم اعمال می شود و جریان عکس العمل آن اند ازهگیری می شود و با استفاده از رابطه بین
ولتاژ و جریان می توان در خصوص سرعت خوردگی و یا دیگر عوامل الکتروشیمیایی قضاوت کرد . به منظور درک بهتر خواص الکتروشیمیایی و خوردگی فولاد H13 پوشش داده شده توسط فرایند PEB آزمایش پلاریزاسیون خطی (PDS) نیز روی نمونه ها انجام شد. سطحی که خورده می شود دارای هر دو واکنش اکسیداسیون و احیاء است . هر یک از این واکنش ها تولید یک جریان می کنند . ic برای واکنش کاتدی وia برای واکنش آندی اندازه گیری شد. عامل مهم در تعیین سرعت خوردگی ia است . چرا که طبق اصول الکتروشیمیایی، فقط inet یعنی اختلاف ic و ia قابل اندازه گیری است . مطالعات الکتروشیمیایی و خوردگی فولادهای بور دهی شده، در محلول ۳/۵% کلرور سدیم توسط اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) و پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک (PDS) انجام شد . اندازه گیری امپدانس امکان بررسی لحظه ای تغییرات سطحی نمونه های بور دهی شده را فراهم می سازد . به طور کلی، نتایج آزمایش نشان دهنده عدم تغییر محسوس مقاومت به خوردگی نمونه های مورد عملیات قرار گرفته به واسطه فازهای سطحی تشکیل شده است . در این تحقیق نتایج بدست آمده از آزمایش های اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک (PDS) مورد ارزیابی و مقایسه نیز قرار گرفت.