سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن حیدری – کارشناس ارشد شناسایی و انتخاب مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
جلیل صالحی – کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت ازمواد – مرکز پژوهش و مهندسی سطح ایران
محمدرضا طرقی نژاد – استادیار دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
فخرالدین اشرفی زاده – استاد دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق، خواص تریبولوژیکی پوشش های رسوب فیزیکی بخار آلومینیوم PVD-Al مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به مطرح بودن این پوشش ها برای جایگزینی پوشش کادمیم که به روش آبکاری آلاینده سنتی اعمال می شود، مقایسه ای هم بین خواص تریبولوژیکی پوشش هایPVD-Alوکادمیم انجام شده است. از آزمون سایش پین روی دیسک درشرایط خشک، تحت نیروی عمودی۴/۲ نیوتون و سرعت خطی ۰/۰۸ متر بر ثانیه جهت تعیین ضریب اصطکاک بهره گرفته شد. مطالعات سطوح ومسیر سایش پین و دیسک با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروآنالیزEDSصورتگرفت. ارزیابی پوش شها حاکی از عمر سایشی بالاتر پوش شهایPVD-Alنسبت به پوش شهای کادمیم الکتریکی درشرایط مشابه آزمون است. مکانیزم غالب سایش برای پوش شهای آلومینیوم، سایش خراشان و در مورد پوشش های آبکاری الکتریکی کادمیم، سایش ورقه ای تشخیص داده شد.