سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی شمعانیان – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سعیدی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
امین اسدپور – کارشناسی مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فولاد مقاوم در دمای بالا نـشانه ۲۵Cr35Ni دارای مقاومـت عـالی در برابـر اکـسیداسیون و خـزش در دمـای بـالا می باشد . در این پژوهش نمونه هایی از این نوع فولاد در شرایط ریختگی جوشکاری شده و ریز ساختار و خواص مکانیکی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است . نتایج بررسی های به عمل آمده نشان دهنده آن است که این فـولاد درشرایط ریختگی دارای جوش پذیری مطلـوبی مـی باشـد . ریزسـاختار فـولاد ۲۵Cr35Ni دارای زمینـه آسـتنیتی و شبکه ای از کاربیدهای اولیه از نوع NbC و Cr23C6 بوده و در منطقه جوش نیز ساختار مـشابه، امـا ظریـف تـری
مشاهده می شود . استحکام کششی و مقاومت ضربه ای نمونه های جوشکاری شده تقریباً مشابه با فلز پایه می باشد . ریز سختی سنجی نمونه های جوش کاری شده نشان دهنده افت سختی در منطقه مجاور جوش به دلیل درشت شدن ساختار است .