سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا محمدی – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
علی اکبر ضیایی موید – نشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
عبدالرضا شیخ مهدی مسگر – مهندسی پزشکی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

استحکام اتصال پوششهای هیدروکسی آپاتیت پلاسما اسپری شده از جمله خواص با اهمیت و تأثیرگذار بر پایداری بلندمدت کاشتنی های پوشش دار در بدن می باشد. در این تحقیق، به منظور ارزیابی استحکام
پیوستگی (داخل پوش ش) و استحکام چسبندگی (زیرلایه-پوشش)، روش نوینی براساس اعمال فرورونده ویکرز در پوشش و همچنین در فصل مشترک زیرلایه -پوشش به کار برده شد . چقرمگی شکست پوشش توسط اندازه گیری طول ترک رادیال ایجاد شده در اثر اعمال فرورونده ویکرز بر سطح مقطع پوشش مشخص گردید . مقادیر چقرمگی شکست فصل مشترک ا ز طریق تعیین مقدار بار بحرانی و طول ترک بحرانی به دست آمد . مطالعه درجه بلورینگی سطح و فصل مشترک پوشش توسط پراش پرتو ایکس نشان داد که منطقه فصل مشترک از درجه بلورینگی پایین تری نسبت به سطح پوشش برخوردار است . بررسی خواص مکانیکی پوشش حاکی از آن بود که درجه بل ورینگی و درصد تخلخل، خصوصیاتی همچون سختی، پاسخ الاستیک، مدول یانگ و چقرمگی شکست پوشش (معرف خواص پیوستگی پوشش ) را کنترل می نمایند. بالاترین ارقا م چقرمگی شکست فصل مشترک (معرف خواص چسبندگی پوشش ) در مقادیر مشخصی از درجه بلورینگی فصل مشترک حاصل گردید به طوری که در بیشتر یا کمتر از این مقادیر، چقرمگی با کاهش روبرو شد . بررسیهای انجام شده نشان داد که خواص اتصالی پوشش های هیدروکسی آپاتیت پلاسما اسپری شده به ویژگیهای ساختاری و ریزساختاری بالک پوشش و همچنین فصل مشترک پوشش-زیرلایه وابسته است.