سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرامرز سیدی – اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
حسین علی فلاحی – اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
جلال محمد زاده – اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
منصور صلاتی – اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

به منظور مقایسه کمی و کیفی عمل ک رد ارقام سیب زمینی از نظر مطلوبیت برای تهیه خلال سوخاری سیب زمینی (فرنچ فرایز ) آزمایشی از سال ١٣٨١ به مدت دو سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در قالب بلوک های کامل تصادفی و در ٣ تکرار انجام شد. تیمارها شامل ١٤ رقم سیب زمینی بودند که عبارت بودند از: آزیزا، آگریا، اینووا، پرمیر، پیکاسو، راجا، سانتانه، فونتانا، فیانا، ک وراس، مار کیز، مورن ، نیکولا و هرتا. هر کرت مشتمل بر ٢ خط ٥ متری به فواصل ٧٥ سانتی متر و فواصل بوته ٢٥ سانتی متر بود . روش کاشت بصورت جوی و پشته ای و تاریخ کاشت در سال ١٣٨١ اواسط اسفند و در سال ١٣٨٢ در اواسط بهمن ماه بود. صفاتی نظیر تاریخ سبز شدن ، تعداد غده در بوته ، وزن متوسط غده ، عملکرد غد ه در پلات یادداشت برداری شدند . علاوه بر صفات فوق در صد قند های احیایی به روش حجمی لین آینون ، در صد ماده خشک غد ه ها و وزن مخصوص غد ه ها از طریق وزنی و استوانه مدرج و تعداد و عمق چشمها اندازه گیری شدند . هر سال تجزیه واریانس داد ه ها اقدام و در صورت معنی دار بو دن اثر تیمار آزمایشی نسبت به مقایسه میانگین تیمارها با آزمون چند دامنه ای دا نکن در سطح احتمال معنی دار مربوط اقدام گردید و در پایان دو سال آزمایش تجزیه مرکب داده های حاصله با استفاده از نرم افزار آماری اس . آ. اس انجام شد. با توجه به نتایج دو سال آزمایش می توان ارقام اینوو ا، راجا، نیکولا و مورن را به دلیل عمل کرد غده به ترتیب با عمل کرد غده ۲۴۹۳۰، ۲۶۶۷۰ و ۲۳۱۸۰ کیلوگرم غده در هکتار، ماده خشک به ترتیب ۲۳، ۲۲، ۲۰ و ۱۹ و وزن مخصوص به ترتیب ۱/۰۷۵، ۱/۰۵۲، ۱/۰۲۲ و ۱/۰۴۶ برای مصرف دو منظوره توصیه نمود