سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مانا فرشید – کارشناس پژوهشگاه مواد و انرژی
محمدرضا رحیمی پور – عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
کامبیز مهرابی – کارشناس ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

در این پژوهش با افزودن ذرات سخت TiC به زمینه یک نوع گلوله فولادی، کامپوزیتی از نوع فروتیک ساخته و تأثیر وجود این فاز تقویت کننده بر خواص سایشی مورد بررسی قرار گرفت .با استفاده از یک کوره القایی فرکانس بالا مقادیر محاسبه از قبل تعیـین شـده ای از فـولاد پـر کـربن، فروتیتـانیومو گرافیت به طور همزمان ذوب و در قالب های سرامیکی پیش ساخته نمونه های استوانه ای شکل به طـول ۴۰ و قطـر ۱۰ میلیمتر تهیه گردید . از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ نوری (OM) و پراشگر پرتـو ایکس (XRD) جهت مطالعات ریز ساختاری، تعیین نوع، مقدار، شـکل، نحـوه توزیـع فـاز دوم در زمینـه اسـتفاده گردید . سختی سنج چند کاره جهت اندازه گیری سـختی نمونـه هـا و دسـتگاه آزمـون سـایش بـه روش پـین روی دیسک جهت اندازه گیری مقاومت سایش نمونه ها مورد استفاده قرار گرفت . مقایسه نمونه تقویت شده با نمونه تقویت نشده نشان داد که وجود ذرات سخت کاربید تیتانیوم در زمینـه فـولادی در هر دو حالت ریختگی و سردایش شده باعث افزایش سختی و مقاومـت بـه سـایش نمونـه هـا گردیـده اسـت و عملیات حرارتی سردایش نیز باعث افزایش خواص نمونه ها گردید .