سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسن اعتصامی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
حسینعلی علیخانی – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
ناهید صالح راستین – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

باکتریهای ریزوبیومی در زمره بهترین ریزوباکتریهای محرک رشد گیاه بحساب می آیند . مطالعات زیادی وجود دارد کـه نشـان میدهـد تولیـد هورمون های گیاهی بیشتر توسـط گروهـی از باکتریهـای ریزوسـفری تحت عنوان PGPR یا ریزوباکتریهای محـرک رشـد گیـاه واز جملـه باکتریهای ریزوبیومی صور ت می گیرد (۵) این باکتریها با مکانیسم های متفاوتی بصورت مستقیم و غیر مستقیم نقش خود را در تحریک رشـد گیاه ایفا می کننـد . مکانیسـم هـای مسـتقیم بیشـتر از طریـق تولیـد فیتوهورمونها و افزایش رشد طـولی سـلولهای گیـاهی میباشـد (۴) در میان هورمونهای گیاهی اکسـین هـا نقـش بسـیار مهمـی در توسـعه سیستم ریشه ای و نهایتـا عملکـرد گیاهـان بـر عهـده دارنـد . یکـی از جنبه های محرک رشد گیاه باکتریهای ریزوبیومی ،تولید هورمون های رشد گیاهی و خصوصا اکسین های ایندولی می باشد . مطالعات انجـام شده نشان می دهد که ترپتوفان (TRP )پیش نیـاز اصـلی تولیـد IAAاست (۲) ماده L-TRP می تواند در نتیجه فعالیـت باکتریهـای مفیـد خاکزی به IAA تبدیل گردد . IAA سنتز شده توسط باکتریها عـلاوه بر رشد ریشه در برخی موارد از طریق تحریک آنزیم ACC سـنتتاز و افزایش سنتز ماده ACC که پیش نیاز اتیلن اسـت مـی توانـد نتیجـه
معکوس را به دنبال داشته باشد (۴) اتـیلن تولیـد شـده کـه اصـطلاحا اتیلن استرسی نامیده می شود باعـث کـاهش رشـد و توسـعه سیسـتم ریشه ای می گردد (۶) با توجه بـه اینکـه IAA از یکسـو مـی توانـد موجب گسترش سیستم ریشه ای و افزایش عملکرد و از سوی دیگر از طریق تولید اتیلن استرسی و اثرات سوء آن،کاهش عملکرد را به دنبال داشته باشد، لذا هدف از این تحقیق ارزیابی اثرات کاربرد سـویه هـای ریزوبیومی مولد IAA و مطالعه رفتارهای مختلـف IAA میکروبـی و همچنــین اثــر عوامــل بازدارنــده شــیمیایی (Ag ) در ســنتز اتــیلن استرسی (۱ و ۷ )بر شاخص های رشد گیاه گندم می باشد .