سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبر متکان – دکتری سنجش از دور – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
سعید صادقیان – دکتری فتوگرامتری و سنجش از دور – استادیار آموزشکده نقشه برداری
مهدی آخوندزاده – دانشجوی دکتری – دانشگاه تهران
آزاده کاظمی – کارشناسی ارشد سنجش از دور – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

امروزه اطلاعات ارتفاعی DSM و DEM یکی از مهمترین اجزاء سیستم های اطلاعات مکانی می باشد. استفاده از تصاویر ماهواره ای جهت ایجاد اطلاعات ارتفاعی به دلیل قابلیت تکرار، پوشش وسیع و قیمت ارزان کاربرد وسیعی را شامل میشود.
در این تحقیق از زوج تصاویر ماهواره آیکونوس شهر تهران در سال ۱۳۸۱ به همراه نقشه های سه بعدی رقومی ۱/۲۰۰۰ منطقه پاسداران تهران استفده شد. جهت تصحیح هندسی ابتدا تعداد ۲۰ سپس۲۵ و در نهایت ۴۰ نقطه کنترلی انتخاب شد. که با ۴۰ نقطه کنترل زمینی و ۶۰ نقطه چک تصحیح هندسی تصاویر با(با متر) RMSE=0/48 انجام گرفت. به منظور تطابق یابی ابتدا ۶۰ سپس ۸۰ ودر نهایت ۱۰۴ عدد نقطه گره ای انتخاب و مدل ارتفاعی به روش تطابق یابی استخراج شد.عملیات ارزیابی خطا درمناطق مسطح و ساختمانها با طبقه بندی بر اساس فاصله از مرکز تصویر انجام گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش فاصله خطا افزایش می یابد و مقدار این افزایش از فاصله ۱۰۰۰ متر به بالا افزایش می یابد. همچنین درمناطق ساختمانی در مقایسه با مناطق مسطح مقدار این خطا بیشتر است.