سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید محی الدین – گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسا
سارنگ سروری – گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران
عباس وشکینی – گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران
کاظم دستجردی – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده:

تشخیص زود هنگام آبستنی و تخمین تعداد جنینها در گوسفند بعنوا ن یکی از راههای کاهش هزینه های پرورش و در نتیجه افزایش درآمد می باشد. در پژوهش حاضر با استفاد ه از روش B مد اقدام به سونوگرافی تعداد ۹۹۳ راس میش از چهارنژاد مختلف بلوچی ، کردی ، ایران بلک و آرمان مرکز اصلا ح نژاد شمال شرق کشور شد . پس از دریافت اطلاعات زایش ، دقت کلی ، حساسیت ، ویژگی و ارزش پیشگویی مثبت و منفی در مورد هر نژاد به طور مستقل محاسبه گردید . پس از بررسی یافته های مشاهده شد که اگرچه سرعت تشخیص آبستنی در روش راست روده ای اندکی کمتر ازروش جلدی می باشد ولی دقت کلی ، حساسیت و ارزش پیشگویی مثبت و منفی این روش در هرچهار نژاد در سنین کم آبستنی بالاتر از روش جلدی بوده و روشی دقیق در تشخیص آبستنی درسطح گله های بزرگ ارزیابی می شود.