سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اعظم دهقان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه تهران
مجید خلقی – دانشیار گروه مهندسی منابع آب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا
بهرام ثقفیان – دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

ورودی های مخازن سدها به عنوان یکی از مهمترین عوامل در بهره برداری بهینه از منابع آب سدها محسوب می شـوند . در بسـیاری از حوضه های آبریز کشور برف نقش اساسی در میزان حجم ذخیره شـده آب پشـت سـدها دارد و مـی توانـد چـه در سـیلابها و چـه در دوره های خشک مؤثر واقع شود . با توجه به مشکلات و موانع اندازه گیری زمینی سط وح برف ی، فن آوری سنجش از دور توانسته است تا حدودی در رفع این نقیصه نقش ایفا نماید . در این راستا اطلاعات ماهواره هایی چون MODIS و NOAA که دارای توان تفکیـک زمانی روزانه می باشند، در دسترس است . با وجود بالا بودن نسبی توان تفکیک مکانی ماهواره MODIS در تعیین سطح پوشش برف، سری زمانی اطلاعات ماهواره NOAA بدلیل قدمت زمان ت صویربرداری، کامل تر می باشد . هدف از انجام ایـن تحقیـق بـر آورد دقـت مکانی تصاویر NOAA در برآورد مساحت و موقعیت تود ه های برفی در مقایسه با ماهواره MODIS است . مقایسـه مسـاحت سـطوح پوشش برفی حاصل از تصاویر سنجنده MODIS و NOAA-AVHRR در فصل ریزش نشان داد که مجموع مساحت برف حاصل از این دو سنجنده از همبستگی بالایی برخوردار هستند و تصاویر NOAA علی رغم توان تفکیک مکانی پایین تر به طورکلی توانسته است مجموع سطوح برفی را بخوبی برآورد نماید . همچنین مساحت های پوشـش برفـی اسـتخراج شـده از تصـاویر مـاهواره هـای NOAA و MODIS، در فصل ریزش ب رف درصد اختلاف کمتری نسبت به فصل ذوب دارند . از طرف دیگر این تحقیق نشـان داد کـه تصـاویر MODISتوده های برفی را بصورت قطعه ای و با مساحتی بیشتر از تصویرNOAAبرآورد می نماید .