سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

طاهر فرهادی نژاد – عضو هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
نادر جلالی – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در جنوب شرق شهر خرم با مختصات جغرافیایی ًآباد ۱۰َ ۱۱ْ ۴۸ تا ً ۲۰َ ۳۲ْ ۴۸ شرقی و ًطول ۱۴َ ۰۵ْ تا ۳۳ً ۲۱َ ۲۰ْ ۳۳ عرض شمالی قرار دارد .
زمین شناسی منطقه از سازندهای متن وع آهکی صخره ساز، مار ن و سیلت استون، مارن و گچ حساس به فرسایش و کنگلومرا تشکیل شده است . شرق منطقه مورد مطالعه به سبب فرسایش شدید ایجاد دره های تاقدیسی و ناودیس های معلق شیب تند دارد و تقریباً لغزشهای متعدد در این محدوده متمرکز هستند .
استفاده ۱/۲۰۰۰۰ و ۱/۵۰۰۰۰ و عکسهای هوایی Aster ، IRS ، +ETM ، TM جهت ارزیابی دقت روش سنجش از دور از داده های شده است . با استفاده از تکنیک های آشکارسازی و ساختن ترکیب های رنگی مختلف از طریق بصری مناطق لغزشی تف کیک شده و با نقشه واقعیت زمینی مقایسه شده اند .
محاسبه Confusion ماتریس برای نقشه های تهیه شده نشان می دهد که با افزایش تفکیک فضایی تصاویر دقت افزایش می یابد