سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هاشم حبشی – مسئول مکاتبه . پست الکترونیک، دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس و بورس
سیدمحسن حسینی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
شعبان شتابی – استادیار دانشگاه گرگان
جهانگرد محمدی – دانشیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

انتخاب یک تکنیک درون یابی بهینه برای تخمین ویژگیهای مورد مطالعه در نقاط نمونه گیری نشده نقش مهمی در مدیریت داده ها دارد . هدف از این مقاله ارزیابی صحت و دقت روشهای درون یابی
متداول در نرم افزار ArcGIS شامل روشهای وزن دهی عکس فاصله، توابع پایه شعاعی، مکانی چند جمله ای و کریجینگ می باشد . داده ها ی ازت کل خاک از ۱۲۰ نقطه در قطعه بررسی دائمی جنگل آموزشی و پژوهشی دکتر بهرام نیا نتخاب شد . با استفاده از شاخص های میانگین مطلق و اریبی اشتباهات دقت تخمینگر ها و با استفاده از شاخص واریانس اشتباه معیار صحت روشهای درون یابی ارزیابی شد . نتایج نشان داد که با افزایش تعداد داده هایی که بصورت چند دامنه ای برداشت شده اند صحت و دقت روش کریجینگ در درون یابی نسبت به سایر روشها بیشتر می باشد . چنانچه تعداد مشاهدات کم باشد روش وزن دهی عکس فاصله بعنوان روش اپتیمم درون یابی معرفی گردید . بهر حال تمامی روشها با احتمال ۹۹ درصد میانگین تخمین را درست ارزیابی نموده اند .