سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب اله مظاهری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
علی اکبر نوروزی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
محمدمهدی فتاحی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم

چکیده:

نقشه های استفاده از اراضی) Landuse) و پوشش زمین)) Landcover یکی از ضروری ترین اطلاعات مورد نیاز مدیران و متولیان منابع طبیعی است . تهیه چنین نقشه هایی با استفاده از روش های سنتی و تفسیر عکس های هوایی مستلزم صرف زمان و هزینه زیادی خواهد بود . از طرف دیگر داده های ماهواره ای به دلیل داشتن دید وسیع و یکپارچه و به روز بودن می تواند ابزار بسیار دقیقی برای تهیه نقشه های مذکور باشد . امروزه از روش شاخص های پوشش گیاهیPVI و SAVI ، NDVI با استفاده از سنجش از دور (R.S) ، معمولادر تهیه نقشه های کاربری اراضی استفاده می شود . لذا لازم است این روش مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد . در این تحقیق از تصاویر ماهواره ای LANDSAT ( سنجنده +) ETM و) IRS سنجنده های Pan و) Liss ΙΙΙ جهت طبقه بندی اراضی با استفاده از روش های شاخص پوشش گیاهی ( با هدف ارزیابی این روشها در تهیه نقشه کاربری اراضی) استفاده شد . ضمنا از نقشه های GPS سازمان نقشه برداری کشور و اطلاعات میدانی و بخصوص از نقاط ۱: ۲۵۰۰۰ توپوگرافی رقومی با مقیاس جمع آوری شده از سطح منطقه جهت رفع اشکالات تصویر و تصحیحات هندسی استفاده گردید . دراین مرحله
عملیاتی نظیر ، تطابق هندسی از طریق تعمیم معادله و انجام نمونه گیری مجدد، تفکیک محدوده مطالعاتی از تصویر اصلی ، بارزسازی تصویر، تهیه نقشه واقعیت زمینی ، تعیین طبقات نقشه های استفاده از اراضی جهت تفکیک از روی تصاویر ماهواره ای و … انجام شد . در مرحله سوم ، نقشه استفاده از اراضی منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش شاخص پوشش گیاهی با پنج طبقه کار بری تهیه گردید که عبارتند از : -۱ زراعت آبی و باغات -۲ زراعت دیم -۳ مرتع نیمه متراکم -۴ مرتع کم تراکم -۵ بیرون زدگی سنگی . در مرحله آخر و به عنوان نتیجه گیری ، ارزیابی روش شاخص پوشش گیاهی در مقایسه با روشهای مختلف طبقه بندی انجام شد و مشخص گردید که جهت تهیه نقشه استفاده از اراضی این روش را نمی توان مستقلا مورد استفاده قرار داد و بایستی به همراه روشهای دیگر از آن استفاده کرد .