سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنام شفیعی – دانشجوی دکتری عمران-سازه های هیدرولیکی بخش مهندسی عمران دانشگاه شهی
مجید توانگری برزی – دانشجوی دکتری عمران-سازه های هیدرولیکی بخش مهندسی عمران دانشگاه شهی
محمدجواد خانجانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ساخت کانال از دیرباز بمنظور انتقال آب از یک نقطه به نقطه دیگر جهت مصارف کشاورزی و شرب مورد توجه بوده است. کانال های بتنی ماهان برای انتقال آب از کانال خاکی کاظم آباد به باغ شاهزاده طراحی و اجرا شدهاند. شیب زمین در منطقه ای که کانالها احداث شده اند، زیاد بوده ومسیر کانال ها تقریبا عمود بر خطوط تراز طراحیشده است. جریان در کانالها فوق بحرانی بوده و در تعداد ازمقاطع پرش هیدرولیکی ایجاد میشود. سرعت زیاد جریان موجب ایجاد فرسایش در قسمت هایی از کانال ها شده و کاهش سرعت در اثرایجاد پرش هیدرولیکی موجب رسوبگذاری میشود. در این مطالعه با تهیه پروفیل های طولی زمین طبیعی و بستر کانالها و پروفیل عرضی کانالها و اندازهگیری برخی مشخصات هیدرولیکی جریان و محاسبه مشخصات دیگر، عملکرد کانال ها و سازه های هیدرولیکی موجود مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه نشان داده شده است که علت رسوبگذاری در کانالها و فرسایش و تخریب سازه های هیدرولیکی عدم رعایت برخیاز معیارها و ضوابط اساس در طراحی و اجرا است.