سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کاظم یوسف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات و عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
سعدالله هوشمند – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات و عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
حسین زینلی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

بابونه یکی از مهم ترین گیاهان دارویی شناخته شده میباشد که دارای جایگاه ویژه ای به لحاظ کاربرد درمانی است. در مطالعه حاضر ضمن تعیین سطح پلوئیدی، به ارزیابی صفات روزنه ای و قطر دانه گرده پنج ژنوتیپ متعلق به گونه های Matricaria chamomilla و M. Ourea پرداخته شده است. صفات مورد بررسی عبارت بودند از : تعداد روزنه ، طول روزنه ، عرض روزنه ، مساحت روزنه ، قطر دانه گرده و سطح پلوئیدی . نتایج بیانگر وجود اختلاف معنی دار (۰/۰۱>p) بین ژنوتیپ ها برای تمام صفات روزنه ای بود. عرض، طول و مساحت روزنه در ژنوتیپ های M. ourea بیش از گونه M. chamomilla بود. در بین ژنوتیپ های کامومیلا عرض و مساحت روزنه ژنوتیپ تتراپلوئید (۲n=36) بطور معنی داری بیش از ژنوتیپ های دیپلوئید این گونه بود. ژنوتیپ زابل از گونه کامومیلا نیز به لحاظ خصوصیات روزنه ای کمترین مقادیر را به خود اختصاص داد که این ویژگی می تواند ناشی از سازگاری این ژنوتیپ به شرایط تنش خشکی و تا حدی شوری منطقه زابل در فرایند تکاملی آن باشد. صفات روزنه ای نیز همبستگی بالایی نشان دادند.