سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد باقر خورشیدی بنام – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
رسول کنعانی نوتاش – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
اژدر عنابی میلانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
مسعود زابلستانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

ا ۴۹ اکوتیپ اسپرس در یک طرح لاتیس ساده دوگانه در منطقه تیکمه داش در سال ۱۳۸۵ کاشته شدند . نتایج نشان دادند که بین اکوتیپهای اسپرس مورد ارزیابی از لحاظ ارتفاع بوته، خوش خوراکی، وزن برگ و و زن ساقه، درصد ماده خشک و عملکرد تنوع ژنتیکی زیادی وجود دارد . مطالعه همزمان نسبت ماده خشک و عملکرد در اکوتیپ های اسپرس نشان داد که اکوتیپ های ۳۷، ۳۵، ۹، ۵، ۷، ۱۳ و ۱ در هر دو صفت از میانگین اکوتیپ ها بیشتر و اکوتیپ های ۲۲، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۲۰، ۱۷، ۲۶، ۲۸، ۱۵ و ۴۸ نیز دارای عملکرد و نسبت ماده خشک کمتری از میانگین گروه ها بودند . ولی اکوتیپ های ۲۴، ۲۵، ۱۸، ۲۱ و ۳۹ ماده خشک بیشتر و اکوتیپ های ۳۲، ۲۳، ۳۴، ۲، ۴۹، ۸ و ۱۰ عملکرد بیشتری از میانگین داشتند.