سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمودرضا عبدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه یزد
رضا احمدی – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران – واحد اراک

چکیده:

معدن سرب و روی عمارت که در ایالت متالوژنی ملایر – اصفهان قرار داشته و از نظر واحدهای ساختمانی و زمین شنای جزء زون سنندج – سیرجان می باشد یکی از معادن فعال سرب و روی کشور است. کل کانه واقع در این معدن بر اساس فعالیتهای اکتشافی انجام شده در آن به چندین بلوک تقسیم بندی گگردیده که استخراج و بهره برداری از آن بر اساس موقعیتمکانی و میزان عیار کانسنگ از سمت شرق به غرب شروع شده و در حال حاضر بخش عربی آن باقی مانده است.
هدف از مطالعه حاضر تخمین ذخیره هرچه دقیقتر بخش غربی این معدن می باشد. برای محاسبه ذخیره یک کانسار بایستی آن را به چند روش مختلف محاسبه کرد و نتایج را با هم مقایسه نمود تا به بهترین حالت ممکن دست یافت. با این نگرش و بر اساس میزان و نحوه کارهای اکتشافی انجام شده و اطلاعات اکتشافی موجود برای محاسبه ذخیره این منطقه، از میان روشهای مختلف محاسبه ذخیره، دو روش کلاسیک مقاطع (قائم) و مثلث بندی با استفاده از نرم افزار Rockworks مناسبتر بوده و مورد استفاده قرار گرفته است.
مقایسه نتایج حاصله از محاسبه ذخیره به دو روش مختلف نشان می دهد که نتایج این دو روش حدود ۲۰% با یکدیگر اختلاف دارند که به نظر می رسد در نظر نگرفتن شکل کانسار توسط کامپیوتر و در نظر نگرفتن محدوده نهایی (شعاع تاثیر برای کارهای اکتشافی مرزی) در روش مثلث بندی و نیز خطاهای ترسیم مقاطع در روش مقاطع بیشترین سهم را در میزان این خطا و اختلاف دارا می باشند. با توجه به مشخصات هندسی کانسار و چیندار بودن ماده معدنی در منطقه مورد مطالعه خطای روش مثلث بندی بیشتر از خطای روش مقاطع ودر نتیجه روش مقاطع دقیقتر از روش مثلث بندی می باشد.