سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود منجزی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
احمدرضا صیادی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهرا ن
مجتبی صدیقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن

چکیده:

برای طراحی معدن باید کمیت، کیفیت و شکل ذخیره به خوبی مشخص شود. به همین منظور کانسار با استفاده از داده های اکتشافی مدلسازی شود مدل بلوکی بهترین مرجع برای ارزیابی ذخیره می باشد. عیار هر بلوک با استفاده از عیار نمونه ها تعیین می شود. روشهای مختلف برای تعیین عیار بلوکها وجود دارد در این تحقیق با استفاده از داده های حاصل از گمانه ها و ترانشه ها، مدل بلوکی ذخیره میشدوارن ساخته شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.