سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
منصور فخری – استادیار دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
وحید ونائی – کارشناس ارشد مهندسی راه و ترابری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی تهران ایران
محمد راهی – کارشناس ارشد مهندسی پلیمر دانشگاه امیرکبیر تهران ایران

چکیده:
نانوتکنولوژی زمینه نسبتا جدیدی درعلم است که باسازه های درمقیاس نانو سروکار دارد و به سرعت درحالتکامل است گرچه مهندسان علاقه زیادی به ویژگی های مواد درمقیاس ماکرو بزرگ مقیاس و مزومتوسط مقیاس دارند اما مطالعه ویژگیها درمقیاس نانوومیکروبینشی بنیادین و اساسی را برای توسعه علم و تکنولوژی مهیا میسازد مطالعاتی که تاکنون درزمینه استفاده ازنانوتکنولوژی درعلم روسازی انجام گرفته است نشان ازبهبود رفتارفیزیکی و رئولوژیکی قیروبهبود رفتارمخلوطهای آسفالتی دارد ازآنجایی که اساسی ترین روش برای پیش بینی رفتارمخلو های آسفالتی برررسی رفتارقیر است لذا دراین مطالعه هدف بررسی ومقایسه رفتاررئولوژیک قیرپایه بادرجه نفوذ۸۵/۱۰۰و۶نوع قیراصلاح شده بانانومصالح مایع زایکوترم و زایکوسویل با درصدهای ۰/۱و۰/۳و۰/۵درصد می باشد خواص رئولوژیکی شامل ویسکوزیته دمای گسیختگی درجه عملکرد و پتانسیل شیارشدگی توسط آزمایشهای ویسکوزیته چرخشی و رئومتری برش دینامیکی و تست موردارزیابی قرارگرفت نتایج آزمایشات حاکی ازبهبود شرایط اختلاط کاهش دمای مخلوط آسفالتی افزایش مقاومت دربرابر شیارشدگی و افزایش دمای گسیختگی ناشی ازاضافه کردن افزودنی ها بود همچنین نتایج نشان داد تاثیر این مواد با افزایش درصد افزودنی کاهش می یابد رفتارقیر اصلاح شده با زایکوترم به مراتب بهتر اززایکوسویل بوده است