سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

غلامعلی شرازه ای – دانشکده ادبیات علوم انسانی، دانشگاه شیراز
محمدهاشم موسوی حقیقی – کارشناس ارشد، سازمان جهاد سازندگی استان فارس

چکیده:

این مقاله به بررسی روابط مکملی و جانشینی بین نهاده های انرژی و سایر نهاده های تولیدی در فرآیند تولید صنایع نه گانه کشور ایران در دوره (۱۳۵۴ -۷۲) می پردازد .
بر اساس نتایج حاصله می توان اظهار نمود که مواد انرژی زا گازی و مایع، مواد انرژی زای گازی و نیروی کار، مواد انرژی زای مایع و نیروی الکتریکی، نیروی کار و نیروی الکتریکی، سرمایه و نیروی الکتریکی عوامل تولید جانشین، و نیروی کار و سرمایه، مواد انرژی زای گازی و نیروی الکتریکی، مواد انرژی زای مایع و نیروی کار، عوامل تولید مکمل در فرآیند تولید صنایع می باشند . در بین کششهای قیمتی استخراج شده از تابع هزینه ترانسلوگ مواد انرژی زای گازی کشش پذیرترین عامل تولید -)۱/۲۳۸) و مواد انرژی زای مایع کمترین کشش (۰/۴۴۵۸-) را دارند .