سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عیسی شوش پاشا – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه مازندران
علیرضا میرزا گل تبارروشن – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه مازندران
حامد بریمانی – کارشناسی ارشد خاک‌و‌پی دانشکده فنی دانشگاه مازندران

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است با تجزیه تحلیل اطلاعات ژئوتکنیکی اخذ شده در صحرا و آزمایشگاه بر روی خاک ریزدانه، کارائی رابطه تجربی مایرهوف در تعیین ظرفیت باربری بر حسب عدد نفوذ استاندارد در این نوع خاک مورد بررسی و ازیابی قرار گیرد. در این راستا با بهره گیری از نتایج آزمایشهای بعمل آمده در آزمایشگاه و صحرا بر روی نمونه های خاک ریزدانه اخذ شده از عمقهای مختلف ۴۷ گمانه و روابط تئوری هانسن و تجربی مایرهوف ظرفیت باربری خاک تعیین گردید. سپس با مقایسه ظرفیت باربریهای تعیین شده رابطه تجربی مایرهوف مورد ارزیابی قرار گرفت