سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامعباس لطفعلی آینه – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

در این تحقیق رابطه درجه حرارت کانوپی و میزان کلروفیل برگ پرچم با عمل کرد دانه و اجزاء عملکرد, ٦٠ رقم گندم بهاره تحت تنش گرمای آخر فصل در دو تاریخ کاشت اوایل آذر و اوایل بهمن ماه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تکرار تحت شرایط آب و هوایی اهواز مورد بررسی قرار گرفت . درجه حرارت کانوپی و میزانکلروفیل برگ پرچم در دو مرحله رشدی گرده افشانی و شیری به ترتیب توسط دماسنج مادون قرمز و کلروفیل متر اندازه گیری گردید . نتایج نشان داد که درجه حرارت کانوپی بین ۷/۱ تا ۱۰/۵ درجه سانتیگراد بری ارقام بهاره تحت شرایط آب و هوایی اهواز می باشد و همچنین با بیوماس, تعداد دانه در مترمربع و عملکرد دانه همبستگی مثبت ومعنی داری داشت . میزان کلروفیل برگ پرچم در مرحله شیری شدن دانه ها همبستگی مثبت و معنی داری با عمل کرد دانه داشت . دو صفت درجه حرارت کانوپی و میزان کلروفیل برگ پرچم بعنوان دو معیار غیرمستقیم انتخاب برای عمل کرد دانه تحت شرایط تنش گرمای آخر فصل مورد استفاده قرار گیرد.