سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدا.. حس زاده قورت تپه – مرکز تحفیفات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی دانشکده کشاور
مریم حاجی حسنی – مرکز تحفیفات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
پریسا نیکزاد – دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
مهناز زاهدمنش – کلنیک گیاه پزشکی عطا

چکیده:

اکو سیستم های کشاورزی به طور وسیعی به شرایط اجتماعی واقتصادی هر جامعه بستگی دارد وگردش انرژی نیز یکی از مباحث مطرح در بوم شناسی کشاورزی است .یکی از راه های بر آورد توسعه کشاورزی وپایداری تولید درنواحی کشاورزی استفاده از متد جریان انرژی است . دراکوسیستم های مختلف جهان نسبت انرژی خروجی به انرژی ورودی دراکوسیستم های مختلف کشاورزی محاسبه گردیده است.این بررسی به منظور ارزیابی سیر انرژی در زراعت گوجه فرنگیانجام گرفت.برای مطالعه بیلان انرژی کلیه داده ها اعم از نهاده ها و ستاده ها در زراعت گوجه فرنگیاز مناطق زراعت گوجه فرنگی استان آذربایجان غربی جمع آوری گردید. سپس این داده هابا استفاده از فرمول ها و ضرایب ویژه ای به مقادیر معادل انرژی مصرفی و تولیدی، تبدیل و راندمان انرژی محاسبه گردید.میزان انرژی عوامل و نهاده های بکار برده شده در این محصول ۱۳۹۱/۶هزارکیلو کالری در هکتار و میزان انرژی خروجی یا تولیدی گوجه فرنگی۶۸۵/۰۵ هزارکیلو کالری در هکتار و دررب گوجه فرنگی ۵۶۷۰/۲ هزارکیلوکالری درهکتاربرآورد شد.میزان انرژِی ورودی وخروجی برای تولیدرب گوجه فرنگی بترتیب معادل ۱۵۴۵۲۴/۹ و ۵۶۷۰/۲۸۴ هزار کیلوکالری درهکتاربود. مقدار راندمان انرژی (نسبت نهادهبه ستاده) درمحصول و رب گوجه فرنگی به ترتیب معادل ۰/۰۳۸و۰/۰۴۹بود.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین انرژی مصرفی مربوط به آبیاریو استفاده از کود نیتروژن می باشددرکارخانه مصرف انرژی سوخت گازوئیل والکتریسته نسبت به سایر نهاده ها بیشترمی باشد به علت طولانی بودن دوره رشد و بالا بودن نیاز آبی گیاه گوجه فرنگیاستفاده ازسیستم های آبیاری پیشرفته ومدیریت تغذیه گیاه میتوان کارایی مصرف نهاده ها را افزایش داد .