سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینا بهزادی نسب – کارشناس ارشد سازمان آب و برق خوزستان
عیسی معروف پور – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
عبدالمجید هنرجو – کارشناس شرکت مهندسین مشاور دزآب
حیدرعلی ﮐﺸﮑﻮﻟﯽ – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران

چکیده:

کاهش تلفات آب و افزایش راندمان آب یاری یکی از اصول اساسی در توسعه کشاورزی می باشد. علیرغم همه تلا ش ها و گفتنیها تا کنون راه حل اصولی که ضامن جلوگیری و یا پیشگیری از ضایعات غیرمتعارف مصرف آب کشاورزی در شبکه های تنظیم شده باشد ، به مرحله اجرا و عمل در نیامده و کماکان مقدار متنابهی از این نعمت خداوندی و منابع آبی منطقه به زهکشها و نهایتاً به دریا می ریزد. بررسی و شناخت مدیری ت های مختلف و عملکرد آنها، مهمترین عامل برای ارزیابی، بهبود شرایط نامطلوب و نهایتاً افزایش راندمان آبیاری محسوب میگردد. در این راستا برای دستیابی به اهداف مذکور، راندمان واحد درجه ۳، یکی از واحدهای کشت و صنعت شهید بهشتی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. در این پژوهش مقدار آب مصرفی به واحد B.C کشت و صنعت شهید بهشتی به مساحت تقریبی ۲۲۸۳ هکتار طی سالهای ۷۹ تا ۸۳ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که حداقل و حداکثر راندمان واحد درجه ۳ به دست آمده برای واحد B.C کشت و صنعت شهید بهشتی در دوره مذکور، به ترتیب ۱۹ و ۳۰ .درصد می باشد. به عبارتی متوسط راندمان واحد درجه ۳ شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی در واحدB.C درصد است.