سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مردعلی یوسف پور – استادیار، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی، گروه مواد
عبداله افشار – پرفسور، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد.
جیونگ چن – پرفسور، دانشگاه سیچوان، مرکز تحقیقات مهندسی بیو مواد چین.

چکیده:

در این تحقیق روش رسوب الکتریکی برای ایجاد پوشش همزمان بایو سرامیک هیدروکسی آپاتیت و ذرات پلیمری پلی تترافلوئور اتیلن استفاده شد. ابتداء قبل از اعمال پوشش هیدروکسی آپاتیت عملیات آماده سازی سطح تیتانیوم پولیش انجام گردید. سپس شرایط بهینه برای اعمال پوشش رسوب الکتریکی هیدروکسی آپاتیت مورد مطالعه قرار گرفت. اعمال پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت همراه با ذرات پلیمری از نمکهای کلسیم و فسفات از الکترولیت آبی همراه با فعال سازی سطحی PDDA و CTAB به مقدار مشخص بطور جداگانه در شرایط بهینه اعمال پوشش هیدروکسی آپاتیت صئرت گرفت. همچنین بررسی های فوق در مخلوط محیط آب- اتانول و اتانول انجام شد و نتایج بدست آمده در هر دو حالت حضور ذرات پلیمری را در پوشش هیدروکسی آپاتیت بر روی تیتانیوم تائید نکرد.